Mutual-Funds1

Profil

Activ Invest s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá najmä aktívnym investovaním a zhodnocovaním (ako to napovedá už samotný názov spoločnosti) v rôznych oblastiach.

Neustále hľadáme priestor pre ďalšie investície. Realizujeme svoje investície primárne prostredníctvom vstupov do základného imania spoločností, mezanínového financovania, pôžičiek a projektového financovania. Problematika aktívneho investovania je veľmi široká a existujú k nej rôzne prístupy. Hlavným problémom, ktorým sa aktívne investovanie zaoberá je výber komodít alebo menových párov, ktoré by mali investorovi zabezpečiť patričné zhodnotenie. Snažíme sa predpovedať smer pohybu finančných a komoditných aktív pomocou fundamentálnej, technickej a  psychologickej. Existuje mnoho rôznych investičných stratégií a doporučení ako úspešne obchodovať.

Inflácia je jedným s hlavných „nepriateľov“ peňazí. S rastúcim časom sa zmenšuje reálna hodnota peňazí a klesá ich kúpna sila. Investovanie dokáže peňažné prostriedky zhodnotiť a tým uchovať ich kúpnu silu do budúcnosti. Lenže tým, že by sa peňažné prostriedky zhodnotili iba na úrovni inflácie, reálne ešte nezískali žiadnu hodnotu navyše, len si ju udržali. Ľudia si však väčšinou želajú svoje peniaze zhodnotiť viac ako o úroveň inflácie. Z čoho vyplýva aj ďalší dôvod k investovaniu a síce je dosiahnutie reálneho zhodnotenia peňažných prostriedkov, ktoré je možné v budúcnosti použiť na uspokojovanie ekonomických potrieb. V dôsledku dlhodobej neudržateľnosti zavedeného systému a zvyšujúceho sa životného štandardu je bežne rozšírenou formou investovania pravidelné (väčšinou mesačné) investovanie za účelom zabezpečenia budúcich výnosov. Výhodou tohto investovania je dlhý časový horizont, ktorý výrazne znižuje riziko a zložený úrok, ktorý prispieva k lepšiemu zhodnoteniu peňažných prostriedkov.